Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του Ν.4310/2014 προστίθεται στο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.) Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και η Πληροφορική κατά περίπτωση ή η Χημεία που έως τώρα αποτελούσε το τέταρτο μάθημα. Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τελικώς για κάθε Ε.Π.Ε. με την νέα ρύθμιση έχουν ως εξής:


1.Ε.Π.Ε. Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

IIΙ. Ιστορία και

IV. Λατινικά.

2.Ε.Π.Ε. Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

II. Μαθηματικά

III. Φυσική και

IV. Χημεία ή Πληροφορική, κατά περίπτωση.

3. Ε.Π.Ε. ? Επιστήμες Υγείας:

I. Νεοελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία

II. Φυσική

III. Χημεία και

IV. Βιολογία.

4. Ε.Π.Ε. Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες:

Ι. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΙΙ. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

ΙΙl. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και

ΙV. Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

5.Ε.Π.Ε. Παιδαγωγικών Επιστημών:

I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

III. Ιστορία και

IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών.»