Σχολή γονέων

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η βελτίωση της επικοινωνιακής σχέσης μεταξύ γονέα και παιδιού, η ενημέρωσή τους για τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον,

 

η αναζήτηση από κοινού εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης των καθημερινών καταστάσεων και η υιοθέτηση σωστών τρόπων προσανατολισμού σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία των παιδιών τους.Το πρόγραμμα αποβλέπει στην υποστήριξη των γονέων, προκειμένου να βοηθηθούν στη γονιμότερη διεκπεραίωση του σημαντικού αλλά και τόσο περίπλοκου ρόλου στήριξης των παιδιών τους, ιδιαίτερα στην εφηβική τους ηλικία.

Album 1

Image: 1/3 Image: 2/3 Image: 3/3